தர்மபுரி மாவட்டம் தஃவா

தர்மபுரி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 05-10-2013 அன்று தஃவா செய்யப்பட்டது………….