தர்கா வழிபாடு – திருவண்ணாமலை கிளை தஃவா

19 – 02 -2012 அன்று திருவண்ணாமலை மாவட்டம் திருவண்ணாமலை கிளையில் தர்கா வழிபாடு குறித்து பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது.