தமிழகத்தில் TNTJ நடத்தும் கோடைகால பயிற்சி வகுப்பு பட்டியல் (மே மாதம் துவக்கம்)

தமிழகத்தில் TNTJ நடத்தும் கோடைகால பயிற்சி வகுப்பு நடைபெறும் தேதி இடம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டியவரி தொலைபேசி எண்கள் அடங்கிய பட்டியல்.

இவ்வகுப்புகளில் இன்ஷா அல்லாஹ் மே மாதம் முதல் துவங்கும்