தனி நபர் தாவா – நேதாஜி நகா் கிளை

வட சென்னை மாவட்டம் நேதாஜி நகா் கிளை சார்பாக
27/10/2015 அன்று தனி நபர் தாவா மற்றும் முஸ்லிம் தீவிரவாதிகள் புத்தம் 2 நபருக்கு இலவசமாக வழங்கப்பட்டது.