தனி நபர் தாவா – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக
09.09.2015 அன்று தனி நபர் தாவா செய்யப்பட்டது.