“தஞ்சை வடக்கு மாவட்ட செயல்வீரர்கள் கூட்டம்” மாவட்ட செயற்குழு – தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்