“”தகடு தாயத்து இஸ்லாத்தில் உண்டா”” உள்ளரங்கு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – வாழ்க்கை=சேங்கனூர்