“தஃவா பணியின் முக்கியத்துவம்” – S.V.காலனி கிளை தர்பியா

திருப்பூர் மாவட்டம் S.V.காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 25-08-2013 அன்று தர்பியா நடைபெற்றது.இதில் சகோ.யாசிர் அரபாத் அவர்கள் “தஃவா பணியின் முக்கியத்துவம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………