தஃவா பணியின் அவசியம் – கானத்தூர் பெண்கள் பயான்

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூரில் கடந்த 03-10-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சசோ.சலீம் அவர்கள் ”தஃவா பணியின் அவசியம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………