தஃப்சீர் வகுப்பு – ஆழ்வார் திருநகரி

. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:

உரையாற்றியவர்: அப்துஸ் சமது
உரையாற்றியவர்: அப்துஸ் சமது
உரையாற்றியவர்: அப்துஸ் சமது
உரையாற்றியவர்: இக்பால்
உரையாற்றியவர்: இக்பால்
உரையாற்றியவர்: அப்துஸ் சமது
உரையாற்றியவர்: அப்துஸ் சமது