டிவிடிகள் விநியோகம் – புருனை மண்டலம்

நமது புருனை மண்டலதின் கடந்த 31/05/2013 அன்று மார்க்க விளக்க டிவிடிகள் விநியோகம் செய்யப்பட்டு தஃவா செய்யப்பட்டது.