டிவிடிகள் விநியோகம் – புருனை மண்டலம்

புருனை மண்டலத்தில் கடந்த 19-09-2014 அன்று இலவசமாக டிவிடிகள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது…………………..