டிவிடிகள் விநியோகம் –  புருனை மண்டலம்

புருனை மண்டலதின் கடந்த 08-11-2013 அன்று டிவிடிகள் இலவசமாக விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………..