டிவிடிகள் விநியோகம் –  புருனை மண்டலம்

புருனை மண்டலதின் கடந்த 04/10/2013 அன்று மார்க்க விளக்க டிவிடிக்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.