ஜுலை 4 மாநாடு: உருது பேணர் மாதிரி!

தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் இந்தியா முழுவதும் ஜுலை 4 மாநாடு பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இந்தியாவில் பெரும்பாலான மக்களால் பேசப்படும் உருது மொழில் ஜுலை 4 மாநாடு பற்றிய பேணர் வடிவமைக்கு பட்டுள்ளது:

Download Here