“ஜின்களை கட்டுபடுத்த முடியுமா” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – தின்டிவனம்