பாபர் மஸ்ஜித் தீர்ப்பின் அநியாயமும் ஜனவரி 27 போராட்டத்தின் அவசியமும் – வீடியோ (ஆட்டோ பிரச்சார வீடியோ)

பாபர் மஸ்ஜித் தீர்ப்பின் அநியாயமும் ஜனவரி 27 போராட்டத்தின் அவசியமும் – வீடியோ

(இந்த வீடியோ ஆட்டோ பிரச்சாரத்திற்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்)

Download Video Click Here (Right click and Save Link as)