சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – ஆழ்வார் திருநகர்

. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:

தலைப்பு: பாவ மன்னிப்பு
உரையாற்றியவர்: ஹபீப்
மர்கஸ்/வீடுதலைப்பு: இஸ்லாமும் இன்றைய பெண்களும்
உரையாற்றியவர்: ஷாகின்ஷா
மர்கஸ்/வீடு