சைத்தானின் சூழ்ச்சிகள் – ஷார்ஜா மர்கஸ் பயான்

ஷார்ஜா மண்டலம் ரோலா மர்கசில் கடந்த 02-11-2012 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ. நைனா மூஸா அவர்கள் சைத்தானின் சூழ்ச்சிகள் என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். சகோதரர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர்.