சுவர் விளம்பரம் – சங்கராபுரம் கிளை

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் சங்கராபுரம் கிளை சார்பாக
ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு குறித்து சுவர் விளம்பரம் 
செய்யப்பட்டது.