சுங்குவார் சத்திரம் கிளை தஃவா

காஞ்சிமேற்கு மாவட்டம் சுங்குவார் சத்திரம் கிளை சார்பாக கடந்த 01-10-2013 அன்று பிற சமய சகோதரர்களுக்கு இஸ்லாம் குறித்து தஃவா செய்யப்பட்டது………………