“சிவக்குமார்” இஸ்லாத்தில் இணைந்தார் – சுப்பிரமணியபுரம்