சிறுவர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் நிதியுதவி – இராமநாதபுரம் மாவட்டம்

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 08-05-2014 அன்று சிறுவர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 6000 அகீகாவுக்காக ஆடு வாங்குவதற்காக வழங்கப்பட்டது……………………..