சிறிய அமல்கள்-தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை குரான் வகுப்பு

திருச்சிமவட்டம்  தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை சார்பாக 16/9/2014  அன்று  குரான் வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில  சகோ.இப்ராஹிம்  அவர்கள் “சிறிய அமல்கள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினர்கள்……………………………