“சிறிய அமல்களை பேணுவோம்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – லாஸ்பேட்டை