“சிறிய அமல்களையும் பேணுவோம்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – இன்டஸ்ரியல் ஏரியா – NCE CAMP – SHARJAH