“சஹாபாக்களை பின்பற்றலாமா? ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – sea port