“சஹாபாக்களின் தியாகம் ” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – சுல்தான்பேட்டை