சம்ஜவுதா ரயிலில் குண்டு வைத்தவன் RSS ல் தீவிர பயிற்சி பெற்றவன், சவுகானை கைது செய்தது தேசிய உளவுப்படை!

சம்ஜவுதா ரயிலில் குண்டு வைத்தவன் RSS ல் தீவிர பயிற்சி பெற்றவன், சவுகானை கைது செய்தது தேசிய உளவுப்படை!