சமஸ்பிரான் தெரு கிளை தஃவா

கடந்த (9-4-2012) ஞாயிற்றுகிழமை TNTJ திருச்சி சமஸ்பிரான் தெரு கிளை சார்பாக ஷிர்க்கை கண்டித்து பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது.