“சத்தியப் பாதையில் அழைப்புப் பணி ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – மஸ்கட் மண்டலம்