சட்ட மன்றம் கூடும் முதல் நாள் சட்டமன்ற முற்றுகைப் போராட்டம் – மாநிலத் தலைவர் பேச்சு!

இன்ஷா அல்லாஹ் சட்ட மன்றும் கூடும் முதல் நாள் சட்மன்ற முற்றுகைப் போராட்டம் – மாநிலத தலைவர் பேச்சு!

Download Video