கோட்டை கிளை – ஃப்ளக்ஸ்

 கோவை வடக்கு மாவட்டம் கோட்டை கிளை சார்பில் 7/10/15 அன்று கோட்டை பகுதியில் உ.பி. ஆர்ப்பாட்டம் சம்பந்தப்பட்ட 10×10 ஃப்ளக்ஸ் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.