கொடுங்கையூர் கிளை – வட்டியில்லா கடன்

வட சென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளையில் 16.09.15 அன்று சலீம் என்ற சகோதரருக்கு ரூ 10000 வட்டியில்லா கடன் வழங்கப்பட்டது.