கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி – மஸ்கட் மண்டலம்

மஸ்கட் மண்டலத்தில் கடந்த 02-05-2014 அன்று கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.