கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி – புருனை மண்டலம்

புருனை மண்டலத்தில் கடந்த கடந்த 11-07-2015 அன்று கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது……………………..