குவைத் மண்டல முஹம்மது பந்தர் ஊர் ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம்

குவைத் மண்டலத்தில் கடந்த் 12-06-2015 அன்று  முஹம்மது பந்தர் ஊர் ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது………………………