குவைத் மண்டல கூத்தாநல்லூர் ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம்

குவைத் மண்டலத்தில் கடந்த 12-06-2015 அன்று கூத்தாநல்லூர் ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது…………………………….