குவைத் – தர்பியா

குவைத் வாழ் இலங்கை சகோதரர்களுக்கான தர்பியா 25.09.2015 அன்று நடைபெற்றது.
உரை சகோ. ரஸ்மின்