குழு தாவா – கிருஷ்ணகிரி கிளை

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் கிருஷ்ணகிரி கிளை சார்பாக
23-01-2015 அன்று மாலை தர்காவின் தீங்கு பற்றி கிருஷ்ணகிரி டவுன் பகுதியில் குழு தாவா செய்யப்பட்டது .