“குழந்தைவழர்ப்பு” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – வத்தலகுண்டு