குர் ஆன் வகுப்பு – ஷார்ஜாஹ் ஏர்போர்ட் ப்ரீ ஜோன் கிளை

அமீரக வடக்கு மண்டலம் ஷார்ஜாஹ் ஏர்போர்ட் ப்ரீ ஜோன் கிளை சார்பாக கடந்த 10-02-2015 அன்று குர் ஆன் வகுப்பு நடைபெற்றது………………………….