குர் ஆன் வகுப்பு – செரங்காடு கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் செரங்காடு கிளையில் கடந்த 29-09-2013 அன்று குர்ஆன் வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில் சகோ. பசீர்  அவர்கள் விளக்கமளித்தார்கள்…………..