“குர்ஆன் விளக்கம்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – சங்கரன் கோவில்