குமார் என்பவர்க்கு திருக்குரான் தமிழாக்கம்-திருச்சி மாவட்டம்

திருச்சி மாவட்டம்  சார்பாக கடந்த 16/9/14 அன்று குமார் என்ற பிற சமய சகோதரருக்கு திருக்குரான் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………