குண்டு வெடிப்புகளில் முஸ்லிம்கள் மீது வீன் பழி போட்ட இந்திய அரசும் – திருந்தி வருத்தம் தெரிவித்த ஆஸ்திரேலிய அரசும்

முஸ்லிம்கள் மீது வீன் பழி சுமத்திய இந்திய அரசும் – திருந்தி வருத்தம் தெரிவித்த ஆஸ்திரேலிய அரசும்!

To Dowload Click Here (Right Click and save target as)