கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் – மருத்துவ உதவி

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சார்பாக முஹம்மது  என்கின்ற சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கபட்டது