கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தஃவா

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 02-10-2013 அன்று தஃவா செய்யப்பட்டது…………….