காயாமொழி கிளையில் அறிவிப்பு பலகை

பொதுமக்களுக்கு பயன்படும் வகையில கடந்த 4-2-11 அன்று காயாமொழி கிளையில் அறிவிப்பு பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளது.