“காதலர் தினமா? காமுகர் தினமா?” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – கொங்கராயகுறிச்சி